Õpetajatele Tehnoloogia ja Innovatsioon koolitus

Toimumisajad:

• 27. september (N) kell 15:30 – 18:00

• 1. oktoober (E) kell 15:30 – 18:00

• 2. oktoober (T) kell 15:30 – 18:00

• 8. oktoober (E) kell 15:30 – 18:00
 
Lektor: Mart Laanpere ja Veiko Kõrv
 
Läbiv teema ‘Tehnoloogia ja innovatsioon’ ilmus põhikooli ja gümnaasiumi õppekavadesse alles viimase õppekavareformiga aastal 2010. Eelmises riiklikus õppekavas (jõustus 2002) oli küll olemas läbiv teema ‘Infotehnoloogia ja meedia’, kuid see keskendus pigem igapäevaste IKT-pädevuste kujundamisele õpilastes, kuna informaatikat eraldi õppeainena õppekavas ei olnud. Uues riiklikus õppekavas (RÕK 2011) on informaatika valikainena tagasi nii teises, kolmandas kui neljandas kooliastmes, mistõttu avanes võimalus tehnoloogiapädevustele keskenduva läbiva teema sisu ja eesmärkide ümbermõtestamisele – see keskendub nüüd innovatsioonile.
Eesti on oma arengukavades ja strateegiates võtnud sihi teadmistepõhisele ja innovaatilisele majandusmudelile. Põhikooli ja gümnaasiumi ülesandeks on kujundada õpilastes valmisolek osaleda uusi tehnoloogiad rakendavates innovatsiooniprojektides. Seda oleks kõige mugavam ja mõistlikum korraldada projektõppe vormis, lastes õpilastel rühmatöös (õpetaja juhendamisel) kavandada ja ellu viia väikesemastaabilisi arendusprojekte, mille tellijaks (kliendiks) on kas kool, kohalik omavalitsus, partnerülikool, kohalik ettevõte vms. Suhteliselt lihtne on selle arendusprojekti ühitamine uurimusliku või loovtööga, mille teostamist nõuab igalt õpilaselt uus riiklik õppekava. Käesoleval koolitusel õpime lähemalt tundma taoliste arendusprojektide näidiseid, pedagoogilisi lähtekohti, tehnilisi vahendeid ning juhendamistehnikaid.
 
 

Comments